บันทึกกรรมฐาน [สมเด็จพระญาณสังวร]

บันทึกกรรมฐาน [สมเด็จพระญาณสังวร] Free!
Page 2 Page 3

       พระนิพนธ์ในสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ว่าด้วยเรื่องมหาสติปัฏฐาน ๔ อันเป็นการปฏิบัติกรรมฐานตามแนวทางของพระพุทธศาสนา 

ดาวน์โหลดหนังสือเล่มอื่นของสมเด็จพระญาณสังวร(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้