จิตตนคร [สมเด็จพระญาณสังวร]

จิตตนคร [สมเด็จพระญาณสังวร] Free!
Page 2 Page 3

       จิตตนคร นครหลวงของโลก เจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงนิพนธ์ขึ้นจากพุทธพจน์สั้น ๆ ไม่ถึงครึ่งบรรทัดว่า “พึงกั้นจิตนี้ที่อุปมาด้วยนคร”
       เจ้าพระคุณสมเด็จฯ ทรงพิจารณาเห็นว่า เรื่องจิตเป็นเรื่องสำคัญในทางพระพุทธศาสนา เป็นพื้นฐานของคำสอนเรื่องอื่น ๆ ทุกเรื่อง จึงได้ทรงนำเอาพุทธพจน์ที่ว่า “จิตอุปมาด้วยนคร” ดังกล่าวนี้ มาขยายความในเชิงบุคลาธิษฐานให้ละเอียดชัดเจนยิ่งขึ้น ในรูปของธรรมนิยาย “จิตตนคร” ฉะนั้น เรื่อง “จิตตนคร” จึงเท่ากับเป็นการขยายความเรื่องจิตในคำสอนของพระพุทธศาสนา รวมทั้งคำสอนเรื่องอื่น ๆ อันเนื่องด้วยเรื่องจิต เช่น เรื่องกิเลส เรื่องคุณธรรม ในเชิงบุคลาธิษฐาน เป็นชั้นที่สอง ทั้งนี้ ก็เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจเรื่องจิต ตลอดถึงเรื่องที่เกี่ยวข้องกับจิต คือกิเลสและคุณธรรมชัดเจนยิ่งขึ้นว่า จิตก็ดี กิเลส ก็ดี คุณธรรมก็ดี คืออะไร อย่างไร และทำไม ซึ่งการอธิบายเรื่องจิตและสิ่งที่เกิดกับจิตในทำนองนี้ ยังไม่เคยมีท่านผู้ใดทำมาก่อน

ฟังออนไลน์และดาวน์โหลดเสียงอ่านหนังสือ "จิตตนคร" 

ดาวน์โหลดหนังสือพระนิพนธ์เล่มอื่นของสมเด็จพระญาณสังวร(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

  • ปู่ภัทร
    18 Dec 15 19:41
    กราบขอบพระคุณที่กรุณานำหนังสือดีๆ มาเผยแพร่ให้แบบไม่คิดค่าใช้จ่ายครับ ขอบพระคุณอย่างสูงยิ่ง
1