Introduction to Business Analytics with RapidMiner Studio 6 (ภาษาไทย)

Introduction to Business Analytics with RapidMiner Studio 6 (ภาษาไทย)
Page 2 Page 3

ปัจจุบันเราสร้างข้อมูลขึ้นอย่างมากมายในแต่ละวัน ตัวอย่างเช่น การรับและส่ง email การติดตามข่าวสารต่างๆ บนเครือข่ายสังคมออนไลน์ (online social network) หรือ การซื้อสินค้าตามร้านค้าต่างๆ ผมรบกวนให้ท่านผู้อ่านลองจินตนาการดูนะครับว่าถ้าท่านเป็นเจ้าของร้านอาหารที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากแห่งหนึ่งซึ่งในร้านที่มีจำนวน 30 โต๊ะ และถ้าในแต่ละวันมีลูกค้าเข้ามาเต็มร้านจำนวน 20 รอบ ร้านของเราจะมีข้อมูลการซื้อขายสินค้าเป็นจำนวน 600 transaction ต่อวัน และในหนึ่งเดือนเราจะมีข้อมูลจำนวนประมาณ 18,000 transaction ที่ถูกเก็บไว้ในฐานข้อมูลและหนึ่งปีจะมีจำนวน 216,000 transaction และถ้าเป็นข้อมูลของการซื้อขายในซุเปอร์มาร์เก็ตยิ่งมีจำนวนมากมายกว่านี้อีกหลายเท่า ทว่าข้อมูลที่มีมากมายเหล่านี้จะไม่ก่อให้เกิดประโยชน์เลยถ้าเราเพียงแค่เก็บไว้อย่างเดียว เพื่อให้ข้อมูลเหล่านี้มีมูลค่าเพิ่มมากขึ้นเราจึงจำเป็นต้องนำข้อมูลเหล่านี้มาทำการวิเคราะห์เพื่อดูในแง่มุมต่างๆ ในหนังสือเล่มนี้จะแสดงวิธีการนำข้อมูลการซื้อขายมาวิเคราะห์ให้เห็นเป็นตัวอย่างโดยเริ่มจากการ
เตรียมข้อมูลเพื่อให้การวิเคราะห์ข้อมูลทำได้ง่ายมากขึ้น หลังจากนั้นจะเป็นการนำข้อมูลการซื้อสินค้าของลูกค้าแต่ละรายมาทำการแบ่งกลุ่ม (segmentation) ซึ่งจะช่วยให้สามารถเข้าใจพฤติกรรมการซื้อสินค้าของลูกค้าได้ดีขึ้น เพราะการจะดูรายละเอียดของลูกค้าแต่ละรายคงเป็นไปได้ยาก โดยในหนังสือเล่มนี้เราจะใช้วิธีการแบ่งกลุ่มข้อมูลการซื้อด้วยเทคนิค RFM (ย่อมาจาก Recency, Frequency และ Monetary) เพื่อจะได้เข้าใจพฤติกรรมการซื้อสินค้าของลูกค้าแต่ละกลุ่มว่ามีจำนวนครั้งในการซื้อสินค้ามากน้อยแค่ไหนและมีการใช้จ่ายมากน้อยแค่ไหน หลังจากที่ได้ทำการเลือกกลุ่มที่น่าสนใจมาแล้วจึงนำไปหาความสัมพันธ์ของการซื้อสินค้า (product associate) ต่อเพื่อดูว่ามีสินค้าประเภทใดที่ลูกค้ามักจะซื้อพร้อมกันบ่อยครั้งบ้าง เมื่อทราบรูปแบบการซื้อสินค้าในลักษณะนี้แล้วอาจจะช่วยในการจัดวางสินค้าหรือนำเสนอสินค้าหรือโปรโมโชัน ให้กับลูกค้าให้ตรงกับความต้องการได้มากขึ้น ซึ่งในปัจจุบันนี้เราสามารถทำการวิเคราะห์ข้อมูลในลักษณะนี้ได้ง่ายขึ้น(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้