ที่พึ่งหนึ่งเดียว

ที่พึ่งหนึ่งเดียว Free!
Page 2 Page 3

มนุษย์ทั้งหลายเป็นอันมาก เมื่อถูกความกลัว(ภัย) 
คุกคามเอาแล้ว ย่อมยึดถือเอาภูเขาบ้าง
ป่าไม้บ้าง ว่าเป็นที่พึ่งของตน
นั่นไม่ใช่ที่พึ่งอันทำ ความเกษมให้ได้เลย นั่น
ไม่ใช่ที่พึ่งอันสูงสุด ผู้ใดถือเอาสิ่งนั้นๆ เป็นที่พึ่ง
แล้ว ย่อมไม่หลุดพ้นจากทุกข์ทั้งปวงได้...
ส่วนผู้ใดที่ถึงซึ่งพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ 
เป็นที่พึ่งแล้ว เห็นอริยสัจทั้งสี่ด้วยปัญญา
อันถูกต้อง คือ เห็นทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค
เห็นทุกข์ คือ ความโศกเศร้า ความพิรํ่าพิไร ความคับแค้นใจ
เห็นเหตุ เป็นเครื่องให้เกิดขึ้นแห่งทุกข์
เห็นความก้าวล่วงดับเสียได้ซึ่งทุกข์
เห็นมรรค คือ ทาง ๘ ประการ อันประเสริฐ
ซึ่งเมื่อดำเนินตามแล้วให้ความสงบระงับทุกข์ได้
นี่แหละคือที่พึ่งอันเกษม นี่คือที่พึ่งอันสูงสุด
ผู้ใดถือเอาที่พึ่งนี้แล้วย่อมหลุดพ้นไปจากทุกข์ทั้งปวงได้...(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้