ตัวอย่างของการเสียสละ

ตัวอย่างของการเสียสละ Free!
Page 2 Page 3

ตัวอย่างของการเสียสละ
เป็นเรื่องราวของมหาเวสสันดรชาดก ซึ่งเป็นชาติสุดท้ายของพระพุทธเจ้า ประกอบด้วย 13 กัณฑ์ (แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้