one year o-n | A Plant I Love

one year o-n | A Plant I Love Free!
Page 2 Page 3

[one year o-n] คือ project เล็กๆ ที่รวบรวมเนื้อหาแต่ละคอลัมน์ของนิตยสาร o-n ในรอบ 1 ปีที่ผ่านมาให้มาอยู่ในที่เดียวกัน และเล่มนี้ คือ A Plant I Love เป็นคอลัมน์ที่บอกเล่าเรื่องราวของต้นไม้ในแบบคนเขียนที่เปรียบต้นไม้เป็นคน อ่านแล้วจะอินตามคนเขียนอย่างง่ายดาย และเห็นถึงประโยชน์และคุณค่าของต้นไม้แต่ละชนิดที่ยกมาในที่นี้มากขึ้น / เรื่องและภาพโดย ป๊อบ พันพรรณ(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้