การสร้างมาตรฐานการพยาบาลตามแนวคิดเมสัน

การสร้างมาตรฐานการพยาบาลตามแนวคิดเมสัน
Page 2 Page 3

 เมสัน กล่าวว่า หากปราศจากมาตรฐานการพยาบาลแล้วจะทำให้ไม่สามารถอธิบายให้ สังคมรับรู้ถึงระดับคุณภาพการพยาบาลที่ชัดเจนได้ ทาให้วิชาชีพพยาบาลขาดเอกลักษณ์และขาดความน่าเชื่อถือได้มาตรฐานการพยาบาล จึงมีความจำเป็นต่อวิชาชีพพยาบาล เป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงความเป็นเลิศในการบริการพยาบาล (พวงรัตน์ บุญญานุรักษ์, 2538)(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้