ทำบุญสุขใจ ใส่ใจสังฆทาน

ทำบุญสุขใจ ใส่ใจสังฆทาน Free!

       ด้วยคณะกรรมาธิการศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม ได้รับการร้องเรียนจากประชาชน ว่าผู้จำหน่ายเครื่องสังฆทานบางร้านจำหน่ายสังฆทานด้อยคุณภาพ และราคาไม่เป็นตามความเป็นจริง คณะกรรมาธิการฯ ได้ขอให้กระทรวงวัฒนธรรมเข้าไปกำกับดูแลเครื่องสังฆทานสำหรับถวายพระสงฆ์ให้มีคุณภาพ เพื่อรับนโยบายในการเข้ามาดูแลแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในเรื่องมาตรฐานของสินค้าและบริการ นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม จึงมีนโยบายนำมิติศาสนาและวัฒนธรรมรณรงค์ส่งเสริมให้คนไทยมีคุณธรรมจริยธรรม และค่านิยม ในการคัดสรรเลือกสังฆทานที่มีคุณภาพถวายพระสงฆ์ โดยได้มอบนโยบายให้กรมการศาสนา ขับเคลื่อนการดำเนินงานดังกล่าว โดยกรมการศาสนาได้แต่งตั้ง “คณะกรรมการพิจารณาเครื่องสังฆทานสำหรับถวายพระสงฆ์” ประกอบด้วย สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคกรมการค้าภายใน สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา องค์กรทางพระพุทธศาสนา กรมอนามัย เข้ามารณรงค์สร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องเครื่องสังฆทานที่มีคุณภาพแก่พระสงฆ์ ประชาชน ร้านจำหน่ายเครื่องสังฆทาน เพื่อให้เลือกใช้เครื่องสังฆทานที่มีคุณภาพได้มาตรฐานและมีคุณประโยชน์ต่อสุขภาพถวายพระสงฆ์ ส่งผลให้พระสงฆ์มีสุขภาวะที่ดี สามารถประกอบศาสนกิจเผยแผ่พระพุทธศาสนา ได้อย่างสัมฤทธิผล เพื่อความยั่งยืนของพระพุทธศาสนาต่อไป(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้