สร้างฐานสู่ยอด ธรรมะสำหรับฆราวาส [พระอาจารย์ชาญชัย อธิปญฺโญ]

สร้างฐานสู่ยอด ธรรมะสำหรับฆราวาส [พระอาจารย์ชาญชัย อธิปญฺโญ] Free!
Page 2 Page 3

       ความเข้าใจในเรื่องอนุปุพพิกกถา มีความสำคัญต่อผู้ที่สนใจปฏิบัติธรรมในยุคปัจจุบัน เพราะส่วนใหญ่มุ่งไปเจริญภาวนากัน อันเป็นธรรมขั้นสูง โดยข้ามธรรมขั้นพื้นฐานที่ควรจะปฏิบัติ ในชีวิตประจำวัน  คือ ทานและศีล เมื่อไม่มีธรรมขั้นพื้นฐานแล้วจะขึ้นสูงได้อย่างไร โดยเฉพาะหากไม่มีศีล ๕  ก็ไม่สามารถบรรลุถึงอริยธรรม ขั้นพระโสดาบันเป็นต้นไปได้ 

ดาวน์โหลดหนังสือเล่มอื่นๆ ของพระอาจารย์ชาญชัย(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้