กวีนิพนธ์ข้อคิดข้างเมรุ

กวีนิพนธ์ข้อคิดข้างเมรุ Free!
Page 2 Page 3

       งานบำเพ็ญกุศลศพ เป็นงานที่แสดงออกซึ่งความกตัญญูรู้คุณ ความรัก ความเคารพ ความอาลัยระหว่างคนเป็นกับคนตาย ว่าโดยธรรมแล้วเป็นงานที่เอื้อต่อการคิดใคร่ครวญ เรื่องอรรถเรื่องธรรม ความจริงของชีวิตได้ดีมาก ไปงานศพในแต่ละครั้ง เหมือนการได้เข้าไปเรียนวิชาชีวิต งานศพ คือ งานสรุปผลงานของชีวิตคนทั้งชีวิต
       การเจริญมรณสติ คือ เฝ้าพิจารณา การระลึก นึกถึง คิดถึงความตาย ที่จะเกิดขึ้นในชีวิตของตน และคนใกล้ตัว พระพุทธเจ้าพระองค์ทรงสรรเสริญว่า เป็นยอดแห่งธรรม ยอดแห่งกุศลที่จะช่วยให้ชีวิตได้ตื่นรู้ ไม่ตกอยู่ในห้วงเหวแห่งความประมาท
       บทกวีชุด ข้อคิดข้างเมรุ แต่งขึ้นเพื่อเป็นอุปกรณ์สอนใจ เป็นเครื่องมือ เป็นแสงสว่าง เป็นลู่ทาง เป็นช่องทางให้แก่สติปัญญา ได้คิดได้พิจารณา หยิบยกเหตุการณ์ในงานศพ เพื่อน้อมมาพินิจพิจารณาจนจิตได้รับผล คือ ความสะอาด ความสว่าง ความสงบ ความสุขแห่งชีวิตจิตใจยิ่งๆ ขึ้นไป

อนุโมทนาธรรมทานโดย วัดพระมหาชนก(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้