การบริหารกลยุทธ์และผลสัมฤทธิ์ขององค์กรด้วยวิธี Balanced Score Card

การบริหารกลยุทธ์และผลสัมฤทธิ์ขององค์กรด้วยวิธี Balanced Score Card
Page 2 Page 3
  • 130 หน้า
  • 5.02 MB
  • 24 เม.ย. 2558
  • สำนักพิมพ์ ส.ส.ท.
    • *สามารถเปิดอ่านผ่านเว็บได้ทันทีแล้ววันนี้
  • อีบุค ฿150.00 ฿149.00

หนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับการบริหารกลยุทธ์และผลสัมฤทธิ์ของงานโดยใช้วิธี Balanced Scorecard ซึ่งประกอบด้วยมุมมองในด้านต่าง ๆ 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการเงิน ด้านลูกค้า ด้านกระบวนการภายใน และด้านการเรียนรู้ ซึ่ง Balanced Scorecard มีรูปแบบและวิธีการที่ช่วยให้การถ่ายทอดทิศทางขององค์กร กลยุทธ์ และเป้าหมายลงสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังเป็นเครื่องมือสื่อสารที่ดีในการนำกลยุทธ์และผลงานสู่พนักงานทุกระดับในองค์กร อันจะนำไปสู่การพัฒนาผลงานอย่างต่อเนื่อง สามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้ทั้งในโรงพยาบาลและองค์กรทั่วไป...(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้