บทเรียนระบบวิจัยสุขภาพ 8 ประเทศ

บทเรียนระบบวิจัยสุขภาพ 8 ประเทศ Free!
Page 2 Page 3

หนังสือเล่มนี้เป็นผลงานจากงานวิจัยทบทวนประสบการณ์การจัดระบบวิจัยสุขภาพของ 8 ประเทศทั่วโลก โดยรศ.ดร.พญ.ภัทรวัณย์ วรธนารัตน์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และผศ.นพ.ธีระ วรธนารัตน์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สนับสนุนโดยสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้