มีความสุขกับหุ้นปันผล by หมีส้ม เล่มที่ 4

มีความสุขกับหุ้นปันผล by หมีส้ม เล่มที่ 4 Free!
Page 2 Page 3
  • 57 หน้า
  • 4.54 MB
  • 29 มี.ค. 2558
  • หมีส้ม
    • *สามารถเปิดอ่านผ่านเว็บได้ทันทีแล้ววันนี้
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

สารบัญ บทนำ บทนำ (เวอร์ชั่นหมีส้ม) บทที่ 1 โครงสร้างธุรกิจและจุดคุ้มทุน (Break Even Point) บทที่ 2 โครงสร้างกำไรและต้นทุนคงที่ บทที่ 3 กำไรขั้นต้น (Gross profit) และอัตรากำไรขั้นต้น (Gross profit margin) บทที่ 4 ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร (Sale, general and administration cost - SG&A) บทที่ 5 กำไรก่อนหักภาษี ดอกเบี้ยและค่าเสื่อมราคา (Earning Before Interest, Tax, Depreciation and Amortization - EBITDA) บทที่ 6 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย (Depreciation and Amortization) บทที่ 7 ต้นทุนทางการเงิน (Finance costs) บทที่ 8 กำไรสุทธิ (Net profit) และอัตรากำไรสุทธิ (Net profit margin) บทที่ 9 ผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Return on Equity - ROE) ,ผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (Return on Asset - ROA) และสัดส่วนหนี้สินต่อทุน (Debt on Equity - D/E) บทที่ 10 ตรวจสุขภาพหุ้นผ่านงบกำไรขาดทุน บทที่ 11 งบดุลหรืองบแสดงฐานะทางการเงิน บทที่ 12 สินทรัพย์ในงบการเงิน บทที่ 13 หนี้สินในงบการเงิน บทที่ 14 สรุปเรื่องของงบดุล บทที่ 15 งบกระแสเงินสด บทที่ 16 วิธีการอ่านงบกระแสเงินสด บทที่ 17 ปัจจัยที่มีผลต่องบการเงิน บทที่ 18 บทสรุปของหนังสือเล่มนี้(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้