มหานมัสการ

มหานมัสการ Free!
Page 2 Page 3

       นับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ชาวพุทธนิยมเจริญพระพุทธคุณด้วยบทว่า “ นโม ตสส ภควโต อรหโต สมมาสมพุทธสส ” ซึ่งโบราณจารย์เรียกว่า มหานมัสการ คือ บทนอบน้อมที่สำคัญยิ่ง ในพระไตรปิฏกมีปรากฏบุคคลผู้สาธยายบทนี้ คือ ท้าวสักกะ พรหมายุพราหมณ์ ชาณุสโสณีพรหมณ์ นางธนัศชานี เป็นต้น ฉะนั้น ชาวพุทธจึงนิยมสวดบทนี้ก่อนที่จะสวดมนต์บทอื่น และนิยมเขียนไว้เป็นเบื้องแรกของคัมภีร์ ด้วยว่า บทมหานมัสการนี้ สามารถรวบยอดพรรณนาความสำคัญ ๓ อย่าง คือ พระมหากรุณาคุณ (ภควโต) พระวิสุทธิคุณ (อรหโต) และพระปัญญาคุณ (สมมาสัมพุทธสส) ของพระพุทธเจ้าตามลำดับอย่างน่าอัศจรรย์ 
       พระพุทธคุณทั้ง ๓ บทนี้ เป็นรากเหง้าเค้ามูลให้บังเกิดพุทธคุณทั้งปวงนับประมาณมิได้ มีความงามในเบื้องต้น ท่ามกลาง และที่สุด อย่างประเสริฐยิ่งนัก เพราะทำให้เวไนยสัตว์ตลอดกว่า ๒,๕๐๐ ปี ตราบจนเท่ากาลบัดนี้ การสาธยายบทมหานมัสการนี้ ด้วยความนอบน้อม จึงถือเป็นการเจริญพุทธานุสสติกรรมฐาน จนเกิดปิติปราโมทย์ด้วยความดื่มด่ำในพุทธคุณในทุก ๆ ขณะชวนจิต ๗ ขณะตลอดหลายแสนโกฎิครั้ง กระแสบุญเกิดพลานุภาพมาก มีอานิสงฆ์มาก เพราะเจริญในเนื้อนาบุญสูงสุด คือ พระพุทธเจ้า ย่อมส่งผลให้ผู้นอบน้อมบูชานั้น ได้รับผลบุญทั้งในปัจจุบันและอนาคต ทั้งที่เป็น โลกียะ และโกกุตตระ
       ผลที่เป็นโลกียะ ได้แก่ ทำให้แคล้วคลาดจากอุปสรรคอันตราย ทำให้ขจัดภัยและความหวาดกลัว ความตกใจ ความขนพองสยองเกล้า ประสบความโชคดี ความเจริญรุ่งเรือง ได้รับชัยชนะ มีสุขภาพอนามัยดี มีอายุยืน สมบูรณ์ด้วยโภคทรัพย์ ชักนำให้เกิดในสุคติภพ
       ผลที่เป็นโกกุตตระ ได้แก่ อริยผล ๔ ประการ คือ โสดาปัตติผล สกทาคามิผล อนาคามิผล และอรหันตผล เพราะผู้ที่ระลึกถึงพระพุทธคุณด้วยความนอบน้อมอยู่เนือง ๆ ย่อมก่อให้เกิดศรัทธาที่ตั้งมั่นอันเป็นเหตุให้เกิดความปิติปราโมทย์ที่มีกำลังมากในขณะนั้น ครั้นเจริญสติตามรู้ความปิติปราโมทย์นั้นเป็นอารมณ์ก็สามารถบรรลุธรรมเป็นพระอริยบุคคลได้โดยพลัน(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้