สากลทาน

สากลทาน Free!
Page 2 Page 3

คู่มือคำถวายทานและอาราธนาต่างๆ มากกว่า 400 บท
จุดประสงค์เพื่อให้ชาวพุทธทั้งหลายนำไปใช้ให้ได้ประโยชน์และสะดวกยิ่งขึ้น 

โดย พระธรรมวโรดม (บุญมา คุณสมฺปนฺโน ป.๙)
วัดเบญจมบพิตร กรุงเทพมหานคร

รวบรวมจัดพิมพ์โดย
พระครูปลัดวินัย อุตฺตโม เจ้าอาวาสวัดเวฬุวัน
พระอาทร อาทโร, พระธนัท ปณฺฑิโต(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้