แนวทางพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามหลักพระพุทธศาสนา [วศิน อินทสระ]

แนวทางพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามหลักพระพุทธศาสนา [วศิน อินทสระ] Free!
Page 2 Page 3

พระพุทธศาสนามีลักษณะเป็นระบบจิตวิทยามาแต่เดิม 
แต่เป็นระบบที่ศึกษาสภาพของจิตใจ
โดยเน้นหนักในการปฏิบัติทดลองด้วยตนเอง
ที่สำคัญที่สุดก็คือ วิธีการของพระพุทธศาสนานั้น
เป็นหลักปฏิบัติที่มีระเบียบแบบแผน มีศิลปะ
เป็นวิถีแห่งการครองชีวิตซึ่งมุ่งหวังให้ผู้ปฏิบัติมีความผาสุก
และ มีอารมณ์นิสัยคุ้มครองตนเองได้

ในแง่นี้ ไม่มีสถาบันใดทำได้สำเร็จเท่าพระพุทธศาสนาเลย
ความสามารถของพระพุทธศาสนาเช่นนี้เป็นสิ่งที่พึงประสงค์อย่างยิ่ง
และเป็นสิ่งที่จะอำนวยประโยชน์สุขแก่โลกอย่างมหาศาลทีเดียว

ดาวน์โหลดหนังสือเล่มอื่น ๆ ของ อ.วศิน(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้