ฝึกฝนอบรมตนได้แล้ว ประเสริฐกว่า...ใคร

ฝึกฝนอบรมตนได้แล้ว ประเสริฐกว่า...ใคร Free!
Page 2 Page 3

       “ฝึกฝนอบรมตนได้แล้ว ประเสริฐกว่าใคร” เป็นคู่มือในการฝึกฝนอบรมตนเองของทุกท่าน ตามแนวการเจริญวิปัสสนากรรมฐาน โดยนัยสติปัฏฐานสี่ ท่านเน้นให้มีความสมดุลกันในการดูแลร่างกายและจิตใจ ให้มีการบริโภคอาหารกายและอาหารใจอย่างมีสติ ความแยบคายและเท่าทันปัจจุบันในการบริโภคอาหารใจที่เข้ามากระทบทางทวารทั้งหก อันได้แก่ ตา หู จมูก ลิ้น กายและใจ จะเป็นทางให้เราพ้นทุกข์ ถึงพระนิพพานได้(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้