เคยทำบาปไว้มากแต่ไม่ต้องตกนรกอีกแล้ว

เคยทำบาปไว้มากแต่ไม่ต้องตกนรกอีกแล้ว Free!
Page 2 Page 3

       กิเลส ๒ ใน ๑๐ ประการ ที่ทำให้สรรพสัตว์ยังต้องตกนรก ได้แก่ มิจฉาทิฏฐิและวิจิกิจฉา กิเลสทั้ง ๒ นี้สามารถกำจัดให้สิ้นซากได้ด้วยการเจริญวิปัสสนาภาวนา บรรลุโสดาปัตติมรรคญาณเพียงเท่านั้น ดังข้อมูลหลักฐานจากพระคัมภีร์ที่ยกมาอธิบายในหนังสือเล่มนี้แล้ว(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้