มหาบุรุษ ผู้เอาชนะความตายได้แล้ว

มหาบุรุษ ผู้เอาชนะความตายได้แล้ว Free!
Page 2 Page 3

       ศาสนาพุทธตอบว่า มาจากเหตุปัจจัยที่เกื้อหนุนกัน ที่สำคัญคือบุญบารมีที่สะสมมาแต่อดีตชาติ แต่ถึงกระนั้นพระพุทธเจ้าก็มิได้บรรลุธรรม ขณะที่ประสูติจากครรภ์พระมารดา ยังต้องใช้ความเพียรอย่างยิ่งยวดในการศึกษาถึง ๑๘ ศาสตร์ บำเพ็ญฌานสมาธิได้ถึงสมาบัติ ๘ เพียรลองผิดลองถูกทรมานตนอยู่ถึง ๖ ปี จึงประจักษ์แจ้งด้วยพระองค์เองว่า “นั่นไม่ใช่หนทาง” ทรงเปลี่ยนมาดำเนินตามทางสายกลาง ตามแนวมรรคมีองค์ ๘ จึงสามารถเข้าถึงความหลุดพ้นได้จริง โดยมีพระอริยเจ้าเป็นประจักษ์พยานมาจนถึงปัจจุบัน(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้