เหตุให้เกิดทุกข์ [หลวงพ่อทูล]

เหตุให้เกิดทุกข์ [หลวงพ่อทูล] Free!
Page 2 Page 3

       สำหรับผู้ที่ยังไม่เข้าใจในความหมายที่ถูกต้องของตัณหาและขันธ์ห้า หรือตีความหมายผิดจากหลักความเป็นจริง ตัณหาและขันธ์ห้าเป็นหลักในการใช้สติปัญญาพิจารณา ใช้สติปัญญามาวินิจฉัยให้เกิดความแยบคายอยู่เสมอจนจิตยอมรับความเป็นจริงอย่างแจ่มแจ้งชัดเจน เมื่อจิตหายสงสัยก็จะเกิดการถอนตัวจากสิ่งที่ยึดมั่นถือมั่นเมื่อนั้น
 
ดาวน์โหลดหนังสือเล่มอื่นๆ ของหลวงพ่อทูล

ฟังเสียงอ่านหนังสือเล่มนี้
เหตุให้เกิดทุกข์ 1
เหตุให้เกิดทุกข์ 2
เหตุให้เกิดทุกข์ 3
อนุโมทนาธรรมทานจาก 
http://luangporthoon.net/(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้