เปลี่ยนความเห็น [หลวงพ่อทูล]

เปลี่ยนความเห็น [หลวงพ่อทูล] Free!
Page 2 Page 3

       อธิบายถึงการเปลี่ยนความเห็น โดยใช้ปัญญาพิจารณาสัจธรรมให้เห็นความเป็นจริง มีความเห็นชอบธรรมเป็นสัมมาทิฏฐิว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ล้วนแล้วตกอยู่ใต้กฎอนิจจัง ทุกขัง และอนัตตา ไม่มีสิ่งใดในโลกนี้เป็นเราและของของเราอย่างแท้จริง


ดาวน์โหลดหนังสือเล่มอื่นๆ ของหลวงพ่อทูล

http://www.ebooks.in.th/search/cat/0/หลวงพ่อทูล

ฟังเสียงอ่านหนังสือเล่มนี้

เปลี่ยนความเห็น 1

เปลี่ยนความเห็น 2

เปลี่ยนความเห็น 3

เปลี่ยนความเห็น 4
(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้