สันติวรบท

สันติวรบท Free!
Page 2 Page 3

       สันติวรบท หนังสือเล่มเล็กที่เล่าถึงประวัติของปูชนียบุคคล ที่เพียบพร้อมด้วยความดีงามในเบื้องต้น ท่ามกลางและสุดท้าย ทั้งในเพศฆราวาสและบรรพชิต ฉายา “ พระอรหันต์กลางกรุง ” ของท่านธัมมวิตกโก ภิกขุ หรือท่านเจ้าคุณนรรัตน์ราชมานิตย์ (แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

  • วสันต์ บรรณจิรกุล
    11 Feb 16 10:15
    เป็นประโยชน์แก่ผู้ปฏิบัติธรรมเบื้องต้น และเป็นกำลังใจให้แก่ผู้ปฏิบัติธรรมอยู่แล้วให้มีความแน่ใจในพระพุทธศาสนา
1