๘ กตัญญู ๔๐๐๐ (ใช้อ่าน)

๘ กตัญญู ๔๐๐๐ (ใช้อ่าน) Free!
Page 2 Page 3
  • 16 หน้า
  • 0.79 MB
  • 12 มิ.ย. 2561
  • พระ สุปัญญา ธนปัญโญ
    • *สามารถเปิดอ่านผ่านเว็บได้ทันทีแล้ววันนี้
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

การเกิดเป็นทุกข์ .. พระพุทธองค์ ท่านได้ทรงตรัสไว้ว่า “ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ! อุจจาระ , ปัสสาวะ , น้ำลาย , น้ำหนอง และ เลือด แม้มีประมาณน้อย ก็มีกลิ่นเหม็นฉันใด เราย่อมไม่สรรเสริญภพ (คือ ความวนเวียนเป็นนั่น และ เป็นนี่) แม้มีประมาณน้อย โดยที่สุด แม้เพียงลัดนิ้วมือเดียวฉันนั้น ” ๑ การเกิดในทางวัฏฏวนเป็นทุกข์ ๒ การเกิดของจิตที่บริสุทธิ์ คือ พระนิพพาน เป็นสุขอย่างยิ่ง ๓ การเกิดของพระพุทธศาสนา นำมาซึ่งสันติสุขของชาวโลก ๔ การเกิดความบริสุทธิ์ที่จิตใจของเราก่อนใครนั้น จึงจำเป็นที่ควรจะกระทำเป็นอันดับแรก (อย่าประมาทในสังขารทั้งหลาย)(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้