๑๗ ปัจจัตตัง ๔๐๐๐

๑๗ ปัจจัตตัง ๔๐๐๐ Free!
Page 2 Page 3

“ สุวิชาโน ภวํ โหติ ผู้รู้ดีเป็นผู้เจริญ ” (สุตฺตนิปาต) คำถามที่ได้ยินบ่อย “ รู้ได้ไงว่าบรรลุ ? ” คำตอบ เกิดจากผลของการปฏิบัติ ของปลอม ก็เคยรู้ (รู้ว่าเหม็น) เมื่อมาพบของจริง จึงเกิดความหอม เพราะ มีการเปรียบเทียบ คือ รู้ว่าเป็นของจริง เพราะ ไม่เสื่อม ไม่ถอยหลัง (บรรลุอริยบุคคลระดับต่างๆ) เกิดความรู้ขึ้นมาภายในจิตว่า จิตขณะนี้ เป็นลักษณะของพระโสดาบัน พระสกิทาคามี พระอนาคามี และ พระอรหันต์ .. ผู้ปฏิบัติ ให้ดูการเปลี่ยนแปลงภายในจิต แล้วเทียบกับสังโยชน์ และ อริยบุคคล สมถะ คือ ความสงบ จะข่มกิเลสชั่วคราว แต่ถ้าพิจารณาถูกต้อง เมื่อพอเพียง แต่ละชั้นของอริยบุคคล กิเลสจะขาดแล้วขาดเลย คือ ได้แล้วไม่เสื่อม (หน้า ๒ , ปกหลัง หนังสือ ปัจจัตตัง)(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้