มหาฯ ๔๐๐๐

มหาฯ ๔๐๐๐ Free!
Page 2 Page 3
  • 16 หน้า
  • 0.69 MB
  • 27 ธ.ค. 2560
  • พระ สุปัญญา ธนปัญโญ
    • *สามารถเปิดอ่านผ่านเว็บได้ทันทีแล้ววันนี้
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

บางท่าน เคยบำเพ็ญบารมี พระโพธิสัตว์ และ เคยปรารถนา พุทธภูมิ มาก่อน จึงทุ่มเทให้กับงานการโปรดสอน อย่างเต็มกำลังความสามารถ ประเภทนี้ บ่งบอกถึงภูมิธรรมภายในใจว่าพอตัว ไม่แน่จริง ก็คงไม่กล้าพูดออกมาถึงขนาดนี้ เพราะ นั่นคือ การเห็นภัยในวัฏฏะ ที่กำหนดที่สุด และ เบื้องต้นมิได้ เพราะ มีความยาวนานมาก ดั่งที่ พระพุทธองค์ ทรงตรัสไว้ว่า “ ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลหนึ่ง ที่เวียนว่ายท่องเที่ยวไปตลอดกัป จะพึงมีกองกระดูกใหญ่ เสมือนหนึ่ง เวบุลลบรรพต (คือ ภูเขา) นี้ ถ้ามีผู้คอยรวบรวมไว้ และ กองกระดูกที่รวบรวม จะไม่กระจัดกระจายหายเสีย ” .. สรรพสัตว์ที่ยังมีกิเลส จึงเปรียบกำลังว่ายน้ำในมหาสมุทรอันกว้างใหญ่ (มหาสมุทร เปรียบ วัฏฏะ) เมื่อกิเลสได้หมดสิ้นไปจากใจแล้ว จิตที่ผ่านพ้นมาได้ถึงขนาดนี้ จะเข้าใจในความหยาบละเอียดได้เป็นอย่างดี จะคิดจะทำอะไร ย่อมมีเหตุมีผล เพราะ มีสติวินัยเป็นธรรมเครื่องคุ้มครองฯ ดังนั้น จิตจึงเต็มเปี่ยมไปด้วยเมตตา เพราะ ไม่มีอะไรดีไปกว่า การทำกิเลสไห้หมดสิ้นไปจากใจ นอกจากใช้เป็นเครื่องอาศัยชั่วคราว การโปรดสอนจึงได้มีออกมา ในแบบที่ตรงไปตรงมา ไม่มีการปิดบังใดๆ ในอันที่จะเป็นคุณเป็นประโยชน์ฯ (องค์แทนศาสดา หน้า ๑๒ , ธรรมทาน หน้า ๒) ฯ ..(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้