Mission Impossible รหัสความสุขที่ถูกลืม

Mission Impossible รหัสความสุขที่ถูกลืม Free!
Page 2 Page 3

หนังสือ “Mission Impossible รหัสความสุขที่ถูกลืม

เล่มนี้เป็นความแปลกใหม่ที่น่าติดตาม ของการคิดนอกกรอบด้วยการเรียนรู้กลยุทธ์การเผยแพร่คริสต์ศาสตร์ในประเทศไทย แล้วนำมาปรับใช้กับการสร้างองค์กรแห่งความสุข

หนังสือเล่มนี้เป็นการแนะนำแนวทางการสร้างแผนกลยุทธ์เพื่อพัฒนาองค์กรแห่งความสุขจากประสบการณ์ของวิสาหกิจชุมชนแห่งหนึ่งในภาคเหนือ ประสบการณ์การทำงานเพื่อปรับเปลี่ยนความเชื่อและพฤติกรรมของมิชชันนารีและจากประสบการณ์การสร้างองค์กรแห่งความสุข 100 องค์กรของสมาคมเครือข่ายบริการวิศวการ



(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้