๔๕ พรรษาของพระพุทธเจ้า เล่ม ๔ [สมเด็จพระญาณสังวร]

๔๕ พรรษาของพระพุทธเจ้า เล่ม ๔ [สมเด็จพระญาณสังวร] Free!
Page 2 Page 3

       พระนิพนธ์เรื่อง “๔๕ พรรษาของพระพุทธเจ้า” ในสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ฉบับนี้ พรรณนาเหตุการณ์เกี่ยวกับพุทธประวัติ  ในครั้งพุทธกาล จัดพิมพ์ถวายโดย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นํามาใช้เป็น ต้นฉบับ และออกแบบจัดแบ่งรูปเล่มใหม่เป็น ๔ เล่ม เพื่อสะดวกต่อการหยิบอ่านยิ่งขึ้น ดังนี้

เล่ม ๑ หน้าปกสังเวชนียสถานที่ประสูติ พรรษาที่ ๑ - ๕
เล่ม ๒ หน้าปกสังเวชนียสถานที่ตรัสรู้ พรรษาที่ ๖ - ๗
เล่ม ๓ หน้าปกสังเวชนียสถานที่ทรงแสดงปฐมเทศนา พรรษาที่ ๘ - ๙
เล่ม ๔ หน้าปกสังเวชนียสถานที่ปรินิพพาน พรรษาที่ ๑๐ - ๑๒
ทั้งนี้ พรรษาที่ ๑๓ - ๔๕ มิได้ทรงนิพนธ์ไว้

ดาวน์โหลดหนังสือ ๔๕ พรรษาของพระพุทธเจ้า เล่มที่เหลือ(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

  • จักรแก้ว ตนุนาถ
    1 Sep 14 20:42
    เป็นสุดยอดแห่งพุทธประวัติก็ว่าได้
1