MKTEvent#10 EBook

MKTEvent#10 EBook Free!
Page 2 Page 3
  • 76 หน้า
  • 15.90 MB
  • 18 ส.ค. 2557
  • บจก. ทีม ไทเกอร์ส
    • *สามารถเปิดอ่านผ่านเว็บได้ทันทีแล้ววันนี้
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

ปรากฏการณ์ใหม่ของวงการ Event เมืองไทย นิตยสาร MKT Event นิตยสารที่เต็มไปด้วยเนื้อหาที่เกี่ยวกับกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ จากหลากหลาย Brand หลากหลายธุรกิจ และหลากหลาย Organizer(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้