สร้างลูกขั้นเทพ

สร้างลูกขั้นเทพ
Page 2 Page 3

หนังสือเล่มนี้ได้จำแนกถึงกลุ่ม ทักษะ 4 หมวด ที่พ่อแม่ควรให้ลูกได้รับการฝึกฝนจนเกิดเป็นความเชี่ยวชาญ ซึ่งจำเป็นต้องอาศัย “ความอดทนพากเพียรของผู้เป็นพ่อและแม่เป็นหลัก” เพื่อให้ลูกฉลาด มีสติปัญญา และสามารถอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้