การคิดเชิงสังเคราะห์

การคิดเชิงสังเคราะห์
Page 2 Page 3

“การคิดเชิงสังเคราะห์” อาจเป็นคำไม่เคยคุ้นของใครหลายคน เพราะโดยส่วนใหญ่เข้าใจว่าน่าจะเกี่ยวกับพืชหรือถูกนำมาใช้ในเชิงวิทยาศาสตร์เสียมากกว่า แต่แท้จริงแล้ว การคิดเชิงสังเคราะห์เป็นอีกหนึ่งในการคิด 10 มิติที่สำคัญและเกี่ยวข้องกับชีวิตของผู้คนจนคาดไม่ถึง เพราะแม้แต่การทำกับข้าว เขียนหนังสือ หรือลงทุนธุรกิจ
แท้จริงแล้วการสังเคราะห์สามารถนำมาใช้ได้อย่างกว้างขวางทั้งการสังเคราะห์แนวคิดและการสังเคราะห์สิ่งของผ่านกระบวนการคิดซึ่งเป็นการสรุปความรู้เกี่ยวกับเรื่องที่มีลักษณะกระจัดกระจาย ทำให้สามารถเข้าใจเรื่องนั้น ๆ ได้อย่างคมชัดและครบถ้วนก่อนนำไปปฏิบัติใช้ในชีวิตจริง ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อการตัดสินใจให้เกิดความถูกต้องแม่นยำและเหมาะสมมากขึ้น
เข้าใจการคิดเชิงสังเคราะห์ได้ไม่ยาก จากหนังสือ “การคิดเชิงสังเคราะห์” เล่มนี้ ที่ไม่เพียงบรรจุคำอธิบายไว้ แต่ยังมีทั้งตัวอย่างและแบบฝึกที่ทำให้ผู้อ่านดึงศักยภาพการคิดของตนเองและค้นพบว่าแท้จริงแล้ว ท่านเป็นนักคิดเชิงสังเคราะห์ที่แม่นยำคนหนึ่งได้เช่นกัน(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้