เห็นถูก...เป็นสุขได้ (Thai.-Eng. Ver.)

เห็นถูก...เป็นสุขได้ (Thai.-Eng. Ver.) Free!
Page 2 Page 3

ธรรมบรรยายของพระอาจารย์เชมเย สยาดอ ภิกษุชาวพม่า. 
ชุดนี้ได้เผยแพร่ออกอากาศทางสถานีวิทยุของ
กรมประชาสัมพันธ์แห่งประเทศพม่า(Burmese Broadcasting Service–BBS)
ในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๒๑, ๒๕๒๒ และ ๒๕๒๓
ตามลำดับ โดยมีกรมการศาสนาเป็นผู้อาราธนา
 ธรรมบรรยายชุดนี้ประกอบด้วย “อยู่อย่างมีสุขตามพุทธวิถี”
“เห็นถูก เป็นสุขได้” และ “รู้ ละ บรรลุ เจริญ” (แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

  • Pawattapong
    30 Aug 12 23:25
    Vff
  • poompui
    17 Nov 11 13:54
    ดีค่ะ
1