Long Nan JUN-JUL 2014

Long Nan JUN-JUL 2014 Free!
คืนพระไม้ให้เมืองเก่า เมินนาน น่านนคร
  • 16 หน้า
  • 6.09 MB
  • 24 มิ.ย. 2557
  • ล่องน่าน
    • *สามารถเปิดอ่านผ่านเว็บได้ทันทีแล้ววันนี้
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

จุลสาร “ล่องน่าน” เป็นจุลสารรายสองเดือน จัดทำโดยโครงการ “การจัดการทรัพยากรทางสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมในชุมชน เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวบนฐานวัฒนธรรมในเขตเมืองน่าน” ภายใต้การสนับสนุนจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้