ปิดอบายง่ายหรือ

ปิดอบายง่ายหรือ Free!
Page 2 Page 3

       “ปิดอบายง่ายหรือ” เป็นชื่อที่ท่านพระอาจารย์ภิกษุณีรุ้งเดือน นนฺทญาณีเมตตาตั้งไว้ เพื่อชวนให้ผู้ที่อยากพ้นทุกข์ภัยในอบาย ได้ค้นหาคำตอบจากพระสัทธรรมอันรักษาบุคคลผู้ประพฤติปฏิบัติตามไม่ให้ตกไปในที่ชั่วทั้งปวง 
       แม้ “ความเป็นพระโสดาบัน”จะเป็นคำตอบแรกๆ ที่หลายคนอาจนึกถึง แต่เมื่อผู้เรียบเรียงได้มีโอกาสศึกษาค้นคว้ารวบรวมคำตอบจากพระไตรปิฎก ก็พบว่าบันไดขั้นแรกแห่งการปิดประตูอบาย คือ ความเป็นพระโสดาบันนั้น ยังมีรายละเอียดที่น่าสนใจที่เรายังไม่ทราบซ่อนอยู่อีกมาก จากขุมทรัพย์ คือ พระสัทธรรมคาสอนของพระพุทธองค์
       ดังนั้น หนังสือเล่มนี้จึงเปรียบเสมือนการช่วยขุดขุมทรัพย์จาก ๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธ์ และอรรถกถา มารวบรวมไว้ให้ผู้ที่ยังไม่พ้นภัยในอบายได้เสบียง คือ ความรู้ได้เตรียมเดินทางข้ามอบาย อย่างไม่หลงทาง

อนุโมทนาธรรมทานโดย อารามภิกษุณี นิโรธาราม อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
สื่ออื่นๆ http://www.nirotharam.com/(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

  • สยาม
    27 Jul 14 00:37
    ขอบคุณมากครับ
1