ดอกไม้บ้านที่บ้านใต้

ดอกไม้บ้านที่บ้านใต้ Free!
Page 2 Page 3
  • 362 หน้า
  • 32.59 MB
  • 13 มิ.ย. 2557
  • สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
    • *สามารถเปิดอ่านผ่านเว็บได้ทันทีแล้ววันนี้
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!
    อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (สศร.) กระทรวงวัฒนธรรม ได้ดำเนินโครงการประกวดงานเขียน “เรื่องดีๆ ที่บ้านเรา” ในปี ๒๕๕๖ นี้เป็นปีที่สอง โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ผู้ที่อยู่ในพื้นที่ ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตั้งแต่สงขลา สตูล ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส ได้มีโอกาสถ่ายทอด เรื่องราวดีๆ ในรูปแบบวรรณกรรม โดยปีนี้ได้ขยายประเภทงานเขียนที่ส่งประกวดออกเป็น ๒ ประเภท ได้แก่ เรียงความ ในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา และเรื่องสั้น ในระดับอุดมศึกษาและประชาชนทั่วไป แต่ยังคงให้ความสำคัญกับการถ่ายทอด เล่าเรื่องราวจากผู้อาวุโสของครอบครัวหรือของหมู่บ้าน เล่าขานถึงตำนานหรือวิถีชีวิตที่มีความสุข ให้เด็กและเยาวชนเกิดความประทับใจและภาคภูมิใจในเรื่องราวที่ผ่านมา เป็นการสร้างแรงบันดาลใจที่จะเชื่อมโยงอดีตสู่ปัจจุบัน และร่วมกันหาแนวทางที่จะสร้างสรรค์สังคมให้สงบสุข ตลอดจนเป็นการสนับสนุนการสร้างสรรค์ผลงานด้านวรรณศิลปแก่เด็ก เยาวชนและประชาชน(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้