กรรมทีปนี

กรรมทีปนี Free!
Page 2 Page 3

 “กรรมทีปนี” เป็นหนังสือที่กล่างชี้แจ้งถึงเรื่องกรรม ประเภทแห่งกรรม ผลของกรรม และการทำลายล้างกรรมอันเป็นอันเป็นเรื่องที่น่ารู้น่าศึกษา ตามหลักฐานที่ปรากฎมีในคัมภีร์พระพุทธศาสนา(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้