อริยมรรค ๘ [อ.สุภีร์ ทุมทอง]

อริยมรรค ๘ [อ.สุภีร์ ทุมทอง] Free!
Page 2 Page 3

       หนังสือ "อริยมรรค ๘" เรียบเรียงจากคำบรรยาย ที่ ชมรมคนรู้ใจ สาระธรรมจากพระสุตตันตปิฎก 4 ตอน อธิบายเกี่ยวกับอริยมรรคมีองค์8 เนื้อหาประกอบด้วย การเกิดขึ้นของอริยมรรค, ความสำคัญของอริยมรรค และขยายความองค์อริยมรรควทั้ง 8 ไดัแก่ สัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปปะ สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ สัมมาอาชีวะ สัมมาวายามะ สัมมาสติ สัมมาสมาธิ

ดาวน์โหลดหนังสือเล่มอื่นๆ ของอาจารย์สุภีร์  (แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้