กฎแห่งธรรม [อ.สุภีร์ ทุมทอง]

กฎแห่งธรรม [อ.สุภีร์ ทุมทอง] Free!
Page 2 Page 3

       หนังสือ "กฎแห่งธรรม" เรียบเรียงจากคำบรรยายที่วัดพระธาตุโกฏิแก้ว วันที่ 16 - 19 มกราคม 2552 บรรยายในการจัดปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ให้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักความจริงของสิ่งทั้งปวง และวิธีฝึกฝนให้เกิดปัญญา รู้ความจริงตามหลักไตรสิกขา จนเกิดอริยมรรค เนื้อหาประกอบด้วย ความจริงของสิ่งทั้งปวง, ความจริงอันประเสริฐ, ที่ตั้งของการรู้, รู้ปัจจุบัน, คำสอนหลัก, อานุภาพของสติ

ดาวน์โหลดหนังสือเล่มอื่นๆ ของอาจารย์สุภีร์(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้