ศีล เป็นที่ตั้งแห่งความดีงาม

ศีล เป็นที่ตั้งแห่งความดีงาม Free!
Page 2 Page 3

       ผู้ใดก็ตาม หากได้ศึกษาเรื่องศีลอย่างถ่องแท้ ย่อมจะเป็นผู้รักศีล เต็มใจที่จะรักษาศีล และสามารถส่งเสริมคนรอบข้างให้รักษาศีลได้ อันเป็นการวางรากฐานแห่งความดีงามให้กับสังคมในที่สุด(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้