Marketing Idea ไอเดียการตลาด

Marketing Idea ไอเดียการตลาด
Page 2 Page 3

MARKETING IDEA หนังสือที่รวมรวบแนวคิดหลักการตลาดหลายเรื่องไว้ในเล่มเพราะกลยุทธ์ด้านการตลาดนั้น ต่างสินค้ากัน ต้องใช้กลยุทธ์ต่างกันสินค้าเดียวกัน ต่างยุคต่างสมัยกันก็ต้องใช้กลยุทธ์การตลาดไม่เหมือนกัน หนังสือเล่มนี้ รวมเรื่องหลักการตลาด(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้