มนต์มงคลอายุวัฒนะ สั่งสมบุญ เพิ่มวาสนา

มนต์มงคลอายุวัฒนะ สั่งสมบุญ เพิ่มวาสนา
Page 2 Page 3

คนไทยในสมัยโบราณนิยมสวดมนต์ ทำวัตรด้วยบทสวดมนต์ เจ็ดตำนาน และสิบสองตำนาน มีชื่อเดิมว่า พระปริตร แปลว่า "เครื่องคุ้มครอง" เป็นที่นิยมสาธยายของชาวพุทธมาตั้งแต่สมัยพุทธกาล ผู้เขียนได้จัดทำหนังสือมนต์มงคลอายุวัฒนะ สั่งสมบุญ เพิ่มวาสนา ในรูปเล่มอีบุ๊คนี้เพื่อความสะดวกและให้ทันกับยุคสมัย มนต์แต่ละบทที่ข้าพเจ้าอัญเชิญมาลงในหนังสือเล่มนี้ได้มีการจารึกในตำราพระไตรปิฏกของเถรวาทและของมหายาน ตลอดจนหนังสือของวัดริโวเช่ในธิเบต ซึ่งพระพุทธศาสนาในทุกสายล้วนบอกกล่าวถึงอำนาจอันประเสริฐของพระพุทธคุณ พระธัมมคุณ พระสังฆคุณ ทั้งสิ้น พระปริตร ตลอดจนธารณีมนต์ ทั้งสายเถรวาท มหายาน และวัชรยาน ล้วนเป็นนัยแห่งพลังวิเศษของพระพุทธเจ้าที่เป็นแสงสว่างแห่งโลกตั้งแต่อดีต ปัจจุบัน จวบจนอนาคตข้างหน้า อย่างธารณีมนต์วัชระคติหกภูมิ แค่ได้เห็นสัมผัสก็จักสามารถสลายบาปนำอุบัติยังสุขาวดีพุทธเกษตรได้ เมื่อพิจารณาอรรถะ แห่งธารณีมนต์ นั้นก็คือพระคุณแห่งพระพุทธเจ้าทั้งสิ้น ซึ่งมีอานิสงค์ไม่อาจประมาณ ผู้เขียนมีการปูชาครูบาอาจารย์ผู้ประเสริฐก่อนแล้วทั้งสิ้น ก่อนทำการเรียบเรียงจัดทำหนังสือเล่มนี้ สำหรับวิธีสวดมนต์ในหนังสือนั้น ผู้เขียนได้เขียนเป็นคำไทยให้อ่านง่ายๆ ท่านผู้อ่านพึงสวดคำขอม-ไทย-จีน-บาลี-สันสกฤต-สิทธัม-เทวะนาคี-ธิเบต ให้ถูกอักขระ และสวดคำแปลควบคู่คำศาสนาไปด้วย เพื่อน้อมนำจิต ขอพุทธานุภาพแห่งพระพุทธะ พระธรรม พระสงฆ์ บรรพาจารย์และครูในพระพุทธศาสนาเป็นสรณะ เมื่อเป็นดังนี้แล้ว ย่อมได้รับประโยชน์สุขความสำเร็จเป็นแน่แท้ ขอสรพสัตว์ทั้งหลาย หาประมาณมิได้ จงเป็นผู้ได้รับส่วนแห่งบุญ ที่ข้าพเจ้าได้กระทำแล้วในบัดนี้ และจงเป็นผู้ได้รับส่วนบุญที่ข้าพเจ้าได้กระทำแล้วอื่นๆ บุคคลเหล่าใดมีมารดาบิดาเป็นต้น ผู้เป็นที่รัก มีอุปการะแก่ข้าพเจ้า และแม้สัตว์เหล่าอื่น ทั้งที่เคยเห็นและไม่เคยเห็น สัตว์ทั้งหลายที่อยู่ในโลก ที่เกิดในภูมิ ได้กำเนิดทั้ง๔ ที่มีขันธ์๕ ขันธ์๔ หรือขันธ์เดียว ท่องเที่ยวไปในภพน้อยใหญ่ ขอสัตว์เหล่านั้น จงเป็นผู้รับรู้การแผ่ส่วนบุญของข้าพเจ้า จงร่วมอนุโมทนา และขออัญเชิญเทวดาไปแจ้งแก่สัตว์ผู้รับรู้ไม่ได้ด้วยเทอญ ด้วยการอนุโมทนาบุญที่ข้าพเจ้าได้อุทิศแล้วนี้ ขอสัตว์ทั้งปวง จงเป็นผู้ปราศจากเวร มีชีวิตสุขเกษมสันต์ ขอให้บรรลุแดนเกษม และขอความปราถนาที่ดีงามของสัตว์เหล่านั้นจงสำเร็จ เทอญ.(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้