ลูกของแผ่นดิน

ลูกของแผ่นดิน Free!
Page 2 Page 3

       หนังสือ “ลูกของแผ่นดิน เกิดจากแผ่นดิน แทนคุณแผ่นดิน : ๘๔ บทเรียนความสำเร็จเพื่อพ่อของแผ่นดิน” เกิดจากการถอดประสบการณ์และการเรียนรู้จากการทำกิจกรรมความดี เฉลิมพระเกียรติในมหามงคลสมัยทรงเจริญพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 ของเด็กและเยาวชนทั่วประเทศ ทั้งที่อยู่ในรูปแบบของการทำโครงการ“ทำดีเพื่อพ่อ” และการจัดทำภาพยนตร์สั้น ความสำเร็จของกิจกรรมดังกล่าวได้รับความร่วมแรง ร่วมใจ ร่วมประสานความคิดและร่วมมือทำจากหลายส่วนงานที่เกี่ยวข้อง(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้