เรียนรู้หลักการทรงงาน ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เรียนรู้หลักการทรงงาน ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว Free!
Page 2 Page 3

     การทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นการดำเนินงาน
ในลักษณะทางสายกลางที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของสังคมไทย และ
สามารถปฏิบัติได้จริง โดยทรงเน้น “การพัฒนาคน” เป็นตัวตั้ง และยึด
หลักผลประโยชน์ของปวงชน และการมีส่วนร่วมตัดสินใจของ
ประชาชน ตลอดจนภูมิสังคมที่คำนึงความแตกต่างกันในแต่ละพื้นที่ และ
การพึ่งตนเอง โดยรู้จักประมาณตนและดำเนินการด้วยความรอบคอบ
ระมัดระวัง และ “ทำตามลำดับขั้น” อย่างบูรณาการ ซึ่งอาศัยความ
“เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” และการ “รู้ รัก สามัคคี” ของทุกฝ่าย ส่งผลให้
ประชาชนและชุมชนในชนบทที่ได้ดำเนินการตามแนวพระราชดำริมีความ
เป็นอยู่ที่ดีขึ้น สามารถพึ่งตนเองได้ทั้งเรื่องเศรษฐกิจ สังคม มีเทคโนโลยีที่
เหมาะสม ดำเนินการได้อย่างประหยัด และใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่าง
ยั่งยืน อันนำไปสู่ชุมชนและสังคมที่เข้มแข็งและอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

 • 1-48 Ratthaphong Muangprakhon
  25 Sep 15 15:25
  ดีมากๆครับ อยากให้ให้มาอ่านกันเยอะๆ
 • 1-48tthaphong Muangprakhon
  25 Sep 15 15:17
  ดีมากๆคับมาอ่านกันเยอะๆ
 • Ratthaphong Muangprakhon
  25 Sep 15 15:13
  ดีมากๆคับ
 • 1-66
  23 Sep 15 00:20
  อ่านแล้วดีมากเลยค่ะ
 • เอกชัย เหลาผา
  21 Sep 15 23:11
  ดีครับ
1 2 3 4 5  ...