ดูจิต .. ธรรมปฏิบัติ

ดูจิต .. ธรรมปฏิบัติ Free!
Page 2 Page 3

       ดูจิต..ปฏิบัติธรรม  ได้รวบรวมธรรมเทศนาของพระอาจารย์ธมฺมทีโป และพระอาจารย์สุรพจน์ สทฺธาธิโก รวมถึงประสบการณ์การปฏิบัติและคำถามจากการปฏิบัติ จากพญ.ทพญ.อัญชญา แย้มสุคนธ์

ดาวน์โหลดหนังสือเล่มอื่นของพระอาจารย์ธมฺมทีโป

อนุโมทนาธรรมทานโดย http://www.thammatipo.com/(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้