พุทธชยันตี 2600 ปี แห่งการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

พุทธชยันตี 2600 ปี แห่งการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า Free!
Page 2 Page 3

-  คำกล่าวของเลขาธิการแห่งองค์การสหประชาชาติ 
- พุทธชยันตี มหาธัมมาภิสมัย ๒,๖๐๐ ปีแห่งการตรัสรู้ 
โดย เครือข่ายพุทธชยันตี สังฆะเพื่อสังคม
- พระพุทธคุณ ที่จารึกรอยอยู่ในประวัติศาสตร์ 
โดย พุทธทาส ภิกขุ
- วันวิสาขบูชา รู้ความหมาย และได้คติที่จะทำ 
โดย พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต)
- สังฆะเพื่อสังคม 
โดย พระไพศาล วิสาโล
- ๒,๖๐๐-๘๔ รหัสศักดิ์สิทธิ์ 
โดย พระมหาพงศ์นรินทร์ ฐิตวํโส
- ยุทธศาสตร์พุทธศาสนากับการพัฒนาประเทศ 
โดย ศ.นพ. ประเวศ วะสี
- หลักชาวพุทธ 
- บันไดบุญ 
- ธงฉัพพรรณรังสีมีอะไรซ่อนอยู่ 
- มติมหาเถรสมาคม 
- เครือข่ายพุทธชยันตี สังฆะเพื่อสังคม (แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้