แม่บท การพัฒนานิสัยบัณฑิตมิตรแท้

แม่บท การพัฒนานิสัยบัณฑิตมิตรแท้ Free!
Page 2 Page 3

       ลักษณะการศึกษาที่ทำให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถในเชิงวิชาการเต็มที่ มีศีลธรรมประจำใจมั่นคง กล้าต่อสู้ประหัตประหารกิเลสในใจตนให้หมดสิ้นไปอย่างถาวร โดยไม่ประหวั่นพรั่นพรึงและพร้อมจะเป็นบัณฑิตมิตรแท้ยืนเคียงข้างมหาชน เพื่อสร้างสันติสุขให้แก่ประเทศชาติและพระพุทธศาสนาตลอดไปเช่นนี้ จะบังเกิดขึ้นได้ต้องอาศัยความร่วมแรงร่วมใจเป็นสามัคคีธรรมทั้งจากพ่อแม่ ผู้ปกครอง พระภิกษุ ครู ผู้บริหารการศึกษาและชุมชน ซึ่งไม่น่าจะยากเกินไป หากแต่ละท่านเพียงคิดสักนิดว่า ที่ต้องทำเช่นนี้ก็เพื่อประโยชน์สุขในการสร้างบุญบารมีของตนเองและลูกหลานทั้งแผ่นดินตลอดกาลนาน
       สำหรับกิจกรรมชีวิตจริงทั้ง ๖ มิติที่ปรากฏในแม่บทการพัฒนานิสัยบัณฑิตมิตรแท้เล่มนี้ เป็นเพียงตัวอย่างเล็กน้อยเท่านั้น หากได้ลงมือปฏิบัติตามสักระยะหนึ่ง ก็จะเห็นช่องทางการพัฒนาให้ยิ่งๆ ขึ้นไปได้เอง อันเป็นผลจากการปฏิบัติธรรมของทุกท่านและเยาวชนลูกหลานของเราเอง(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้