Make over Photoshop Retouch

Make over Photoshop Retouch Free!
Page 2 Page 3
  • 81 หน้า
  • 89.11 MB
  • 21 เม.ย. 2557
  • สื่อการสอนการตกแต่งภาพด้วยโปรแกรม Photoshop เพื่อการออกแบบ
    • *สามารถเปิดอ่านผ่านเว็บได้ทันทีแล้ววันนี้
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

สื่อการสอนการตกแต่งภาพด้วยโปรแกรม Photoshop เพื่อการออกแบบ มี 10 บทเรียนในเล่มเดียว(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้