เปลี่ยนเป็นสุข

เปลี่ยนเป็นสุข Free!
Page 2 Page 3

       การแนะนำสั่งสอนว่าอะไรถูก อะไรผิดนั้นแม้จะเป็นสิ่งสำคัญ แต่ก็ยังไม่เพียงพอให้กระตุ้นความมุ่งมั่นในการทำดีได้ แต่สิ่งที่ขาดไม่ได้คือการเสริมพลังให้แก่ความใฝ่ดี เช่นการมีโอกาสทำความดี การได้รับกำลังใจหรือคำชมจากคนรอบข้างในการทำความดี แม้แต่การเห็นความทุกข์ยากของเพื่อนมนุษย์ก็สามารถกระตุ้นเมตตาในใจที่อยากช่วยเหลือผู้อื่นได้ และปัจจัยดังกล่าวนอกจากจะเกิดขึ้นตามธรรมชาติแล้ว ยังเกิดขึ้นได้โดยอาศัยกิจกรรมที่ส่งเสริม ทดลองให้คนได้เกิดการปฏิบัติด้วยตนเอง เช่นการบำเพ็ญประโยชน์ จิตอาสา แต่จะให้ยั่งยืนนั้นต้องอาศัยการใคร่ครวญและการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม และเรื่องราวของบุคคลเหล่านี้ถูกนำมาถ่ายทอดประสบการณ์ทั้ง ๓๐ คน เพื่อถ่ายทอดแรงบันดาลใจอันยิ่งใหญ่ให้แก่บุคคลต่อไป
       ทั้ง ๓๐ คนที่ได้คัดเลือกมานี้ แม้เป็นคนเล็ก ๆ แต่เรื่องราวของเขาสามารถสร้างแรงบันดาลใจอันยิ่งใหญ่ให้แก่ผู้คนได้ เพราะไม่เพียงชี้ให้เห็นว่ามนุษย์ทุกคนมีความสามารถในการเปลี่ยนแปลงตนเอง หากยังเป็นประจักษ์พยานว่าความใฝ่ดีนั้นมีอยู่ในมนุษย์ทุกคน แม้แต่คนที่ถูกตราหน้าว่า "เหลือขอ" หรือ "เลวสุด ๆ" ก็ยังมีพลังที่จะทำความดี ขอเพียงแต่ได้รับแรงกระตุ้นหรืออยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เกื้อกูล นอกจากนั้นเรื่องราวของเขาเหล่านั้นยังสะท้อนให้เห็นความสำคัญของกระบวนการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ ที่ผ่านมาเรามักเน้นการสอนหรือการอบรมแบบพูดอยู่ฝ่ายเดียว แต่ไม่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองจากประสบการณ์ รวมทั้งใคร่ครวญสิ่งที่เกิดขึ้นกับตน การศึกษาหรือแม้แต่การเทศนาสั่งสอนทุกวันนี้จึงมักประสบความล้มเหลว
       หวังว่าหนังสือเล่มนี้ไม่เพียงช่วยให้ผู้อ่านมีศรัทธาในความใฝ่ดีของเพื่อนมนุษย์ หากยังมีส่วนช่วยให้เกิดการพัฒนากระบวนการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงตนเองอย่างยั่งยืนโดยมีปัญญาและความสุขเป็นเครื่องหล่อเลี้ยง ท้ายที่สุดนี้ขอขอบคุณทั้ง ๓๐ ท่านที่แบ่งปันเรื่องราวดีๆ ของตนให้เป็นที่รับรู้ในวงกว้าง

ผู้จัดทำ :โครงการสุขแท้ด้วยปัญญา เครือข่ายพุทธิก(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้