สังเวชนียสถาน ๔ ตำบล The four Buddhist Holy Places

สังเวชนียสถาน ๔ ตำบล The four Buddhist Holy Places Free!
Page 2 Page 3

       สังเวชนียสถานและพุทธสถานอินเดีย - เนปาล เป็นสถานที่สำคัญ เป็นสถานที่พระพุทธเจ้าเคยเสด็จประทับ และเป็นสถานที่พุทธศาสนิกชนได้ ควรเดินตามรอยบาทพระศาสดา
       หนังสือเล่มนี้ประกอบด้วยสถานที่สำคัญคือ พุทธคยา ราชคฤห์ แคว้นมคธ เวสาลี แคว้นวัชชี กุสินารา แคว้นมัลละ ลุมพินีวัน สาวัตถี แคว้นโกศล เมืองพาราณสี แคว้นกาสี 
       หวังเป็นอย่างยิ่ง หนังสือเล่มนี้จักเป็นประโยชน์ต่อผู้ศึกษาค้นคว้า และเป็นคู่มือสำหรับผู้แสวงบุญ

พระครูวินัยธรกิตติพงษ์ จิตฺตคุตฺโต
ประธานวัดไทยโพธิวิหาร พุทธคยา อินเดีย
ผู้อำนวยการก่อสร้างวัดไทยโพธิวิหาร

อนุโมทนาธรรมทานโดย กองทุนปัญญาบารมี ชมรมธรรมหรรษาไทย-อินเดีย(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

  • boon
    12 Mar 14 17:15
    thank you
1