คู่มือบ้านใจดี

คู่มือบ้านใจดี Free!
Page 2 Page 3
  • 37 หน้า
  • 22.60 MB
  • 6 มี.ค. 2557
  • สสส.
    • *สามารถเปิดอ่านผ่านเว็บได้ทันทีแล้ววันนี้
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

"ตั้งแต่ปี 2552 ประเทศไทยก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยอย่างสมบูรณ์ มีผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป มากกว่า 10% ของประชากรทั้งหมด นอกจากนี้ยังมีผู้พิการอีกกว่า 2 ล้านคน จากผลการสำรวจสุขภาพประชาชนไทย ในปี 2552 พบว่า สถานที่เสี่ยงที่พึงระวังของผู้สูงอายุ คือ สถานที่ทำงาน กับบริเวณนอกบ้าน ซึ่งผู้สูงอายุระหว่าง 60-69 ปี ร้อยละ 60 มักหกล้มหรือประสบอุบัติเหตุ และในกลุ่มผู้สูงอายุ 80 ปีขึ้นไป มักจะประสบอุบัติเหตุ ภายในบริเวณบ้าน ทำให้เกิดอาการกระดูกหักและภาวะแทรกซ้อนที่เป็นอันตรายอื่น จากปัญหาดังกล่าวสสส. จึงได้ร่วมลงนามความร่วมมือระหว่าง สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร สถาบัน วิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย (มส.ผส.) สถาบันสร้างเสริมสุขภาพเพื่อคนพิการ (สสพ.) และกระทรวงมหาดไทย ส่งเสริม ให้สังคมริเริ่มโครงการ ออกแบบเพื่อคนทั้งมวลหรือ Universal Design สนับสนุนให้มีการออกแบบอาคารที่พักอาศัย และสิ่งอำนวยความสะดวกสาธารณะ ที่เอื้อต่อคนทุกวัย ทุกลักษณะ ที่อาจจะมีความแตกต่างกันทางร่างกายไม่ว่าจะเป็นผู้พิการ ผู้สูงอายุ เด็กเล็ก หญิงมีครรภ์ ให้สามารถพึ่งพาตัวเองได้ ศึกษาคู่มือการทำบ้านให้ใจดี ได้ที่ คู่มือบ้านใจดี(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้