หัวหน้างานพันธุ์แท้

หัวหน้างานพันธุ์แท้
Page 2 Page 3

เหมาะสำหรับเป็นคู่มือของหัวหน้างานทุกระดับเพื่อเรียนรู้และพัฒนาตนเองทั้งบทบาทและหน้าที่ที่เป็นคุณสมบัติของการเป็นหัวหน้างานที่ดีและเป็นที่ยอมรับของผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา ผู้เขียนเขียนขึ้นจากประสบการณ์การเป็นหัวหน้างานระดับต้นและระดับกลาง และจากประสบการณ์การบรรยายในหลักสูตรการพัฒนาหัวหน้างานทั้งของหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และเอกชนติดต่อกันกว่า 20 ปี เนื้อหาในเล่ม อาทิ หลักการวางแผนงาน การสั่งงานและมอบหมายงาน การสอนงาน การทำงานเป็นทีม การให้คำปรึกษาและกำลังใจ การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ การบริหารความขัดแย้ง การยุติข้อร้องทุกข์ การประเมินผลการปฏิบัติงาน เป็นต้น พร้อมกรณีศึกษาประกอบทุกเรื่อง(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้